Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Tiny House en Lodges

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door WOOWN® prefab bouwconcepten uitgebracht en alle overeenkomsten die WOOWN® met een koper aangaat. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van WOOWN® een offerte of aanbieding ontvangt en/of met haar een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.

1.2

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3

Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

1.5

Algemene (inkoop-)voorwaarden die door koper worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk op voorhand schriftelijk door WOOWN® is ingestemd.

1.6

WOOWN® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7

WOOWN® is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met koper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.8

WOOWN® is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

1.9

Iedere communicatie tussen WOOWN® en koper kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door WOOWN® opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper.

Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst

2.1

Alle offertes van WOOWN® zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens koper verstrekte gegevens. Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld, waarna ze komen te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden.

2.2

Indien de aanbieding of offerte door koper wordt geaccepteerd, dan komt eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de orderbevestiging ten behoeve van het Tiny House en/of Lodge door zowel koper als WOOWN® is ondertekend.

2.3

De offerte, orderbevestiging en/of orderbon kunnen een of meerdere bijlagen bevatten. Deze bijlagen vormen een onlosmakelijk deel met de offerte, orderbevestiging of orderbon. Door ondertekening van de orderbevestiging of orderbon gaat koper derhalve ook akkoord met de inhoud van de bijlagen.

2.4

Wijzigingen in de order of overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij hun werking krijgen. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan koper extra in rekening worden gebracht.

Artikel 3 – Levertijd

3.1

De door WOOWN® opgegeven afleverdatum geldt slechts bij benadering en heeft nimmer te gelden als fatale termijn.

3.2

Overschrijding van de afleverdatum, door welke oorzaak dan ook, zal de koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, beëindiging of niet-nakoming van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WOOWN®. Fouten van al dan niet door WOOWN® ingeschakelde derden kunnen uitdrukkelijk niet aan WOOWN® toegerekend worden.

Artikel 4 – Transport, Aflevering, Plaatsing en Installatie

4.1

Het transport van het Tiny House en/of Lodge is niet in de overeenkomst inbegrepen.

4.2

Plaatsing van het Tiny House en/of Lodge door WOOWN® is niet in de overeenkomst inbegrepen.

4.3

Installatie van het Tiny House en/of Lodge is niet in de overeenkomst inbegrepen.

4.4

Tenzij anders is overeengekomen, is koper verplicht het Tiny House en/of Lodge direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, ongeacht de afgesproken afleverdatum. Uitstel van aflevering op verzoek van koper kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van WOOWN®. Uit dit uitstel eventueel voor WOOWN® voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van koper. De door WOOWN® ter zake te verstrekken kostenopgave is voor koper bindend.

4.5

Indien WOOWN® door koper niet in de gelegenheid wordt gesteld om het Tiny House en/of Lodge te leveren, dan wordt aflevering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat WOOWN® aan koper kenbaar heeft gemaakt dat het Tiny House en/of Lodge voor aflevering gereed staat. Het Tiny House en/of Lodge is vanaf dat moment voor rekening en risico van koper.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud, Recht van opstal, Retentierecht

5.1

Een Tiny House en/of Lodge gaat pas in eigendom op koper over indien koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens WOOWN® uit hoofde van enige overeenkomst door WOOWN® met koper gesloten. Ook al is de eigendom van een Tiny House en/of Lodge nog niet op koper overgegaan, te gelden heeft dat rekening en risico wel bij koper liggen vanaf het moment van aflevering. Koper is onder andere verplicht de noodzakelijke kosten van onderhoud en verzekering te voldoen.

5.2

Koper is verplicht het Tiny House en/of Lodge vanaf het moment van aflevering op zijn kosten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en enige andere schade, en wel in dier voege dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande bepaling bedoeld, voor zover betrekking hebbende op een Tiny House, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verstrekken.

5.3

Koper mag het Tiny House en/of Lodge zolang WOOWN® zich de eigendom daarvan voorbehoudt niet overdragen, verzwaren met enig recht, in (onder)verhuur geven of anderszins aan een derde in gebruik geven en ook mag hij het Tiny House en/of Lodge niet vervoeren of verplaatsen.

5.4

Indien een Tiny House en/of Lodge door WOOWN® is afgeleverd, ondanks dat de koopprijs (laatste 5% van de koopsom) nog niet geheel is voldaan, dan behoudt WOOWN® zich naast het eigendom ook het recht voor afgifte van de sleutel van het Tiny House en/of Lodge op te schorten tot koper al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. Alsdan gaan rekening en risico van het Tiny House en/of Lodge wel reeds over op het moment dat het Tiny House en/of Lodge is afgeleverd.

5.5

Zolang het Tiny House en/of Lodge onder het eigendomsvoorbehoud van WOOWN® valt, kan het niet geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt worden en is het verboden het Tiny House en/of Lodge aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

5.6

In het geval koper eigenaar is van de grond waar het Tiny House en/of Lodge op wordt geplaatst, dan dient koper op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van WOOWN®.

Artikel 6 – Prijzen, facturatie en betaling

6.1

De prijzen, zoals vermeld in de offertes en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die waren op het moment van het uitbrengen van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst. WOOWN® behoudt zich het recht voor wijzigingen in componenten van de totaalprijs die tot een stijging van de totaalprijs leiden aan koper door te belasten.

6.2

De door WOOWN® in haar offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds inclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

6.3

De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen.

6.4

WOOWN® heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een haar conveniërende zekerheidstelling te verlangen van koper. Koper dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien koper hier geen gehoor aan geeft, dan behoudt WOOWN® zich het recht voor uitvoering van alle overeenkomsten die zij met koper heeft gesloten, op te schorten.

6.5

Koper is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op WOOWN®.

6.6

Indien koper de betalingstermijn van de factuur heeft overschreden, heeft WOOWN®, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht koper een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de verder aan WOOWN® toekomende rechten.

6.7

Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval waarin WOOWN® zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan haar toekomende bedragen, van de hulp van een of meerdere derden heeft verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

6.8

Voor zover koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt WOOWN® aanspraak op een vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Annuleren, ontbinden en opschorten overeenkomst

7.1

De overeenkomst kan niet geannuleerd worden.

7.2

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met WOOWN® gesloten overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of WOOWN® reden heeft om aan te nemen dat koper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en koper gesloten overeenkomst op koper rust, wordt koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is WOOWN® gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat WOOWN® tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan WOOWN® toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

7.3

In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is WOOWN® gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor koper een recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht ontstaat.

7.4

Indien de niet toerekenbare tekortkoming als blijvend moet worden beoordeeld kan WOOWN® de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan koper, zonder dat daarvoor voor koper een recht op schadevergoeding jegens WOOWN® ontstaat.

Artikel 8 – Garantie

De uitgebreide garantie- en waarborgregeling wordt verstrekt in een separaat document.

Artikel 19 – Gebreken

9.1

Koper is verplicht om tijdens levering het Tiny House en/of Lodge te controleren op beschadigingen en op eventuele afwijkingen van hetgeen uit de koopovereenkomst voortvloeit. Van gebreken die alsdan geconstateerd worden, dient direct melding gemaakt te worden in het proces verbaal van oplevering. Gebreken die ontstaan na transport vallen niet onder dit artikel en niet onder garantie.

9.2

Indien na plaatsing en ingebruikname van het Tiny House en/of Lodge mocht blijken dat gebreken die niet eerder ontdekt konden worden, dan dienen deze gebreken binnen 10 dagen na het moment van ontdekking of binnen 10 dagen nadat koper met de gebreken bekend is geworden, schriftelijk aan WOOWN® kenbaar gemaakt te worden.

9.3

Reclames ten aanzien van door WOOWN® verrichte reparaties of andere door WOOWN® geleverde goederen of diensten dienen eveneens binnen 10 dagen na het moment van ontdekking van het gebrek schriftelijk aan WOOWN® gemeld te worden.

9.4

Indien koper niet tijdig melding maakt van het gebrek, dan vervallen alle aanspraken en rechten van koper jegens WOOWN® en wordt het (af)geleverde beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard en vervallen alle rechten die koper zich jegens WOOWN® kan laten gelden.

9.5

Geconstateerde gebreken geven koper niet het recht enige verplichting jegens WOOWN® op te schorten of de koopovereenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1

WOOWN® is niet aansprakelijk voor enige schade die koper lijdt, direct of indirect, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WOOWN®.

10.2

Indien WOOWN® aansprakelijk is voor schade aan de zijde van koper, dan heeft te gelden dat WOOWN® enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor enige andere schade, zoals indirecte schade of gevolgschade.

10.3

De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de helft van de aanschafprijs.

10.4

Indien de aansprakelijkheidsverzekering van WOOWN® overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan wordt nimmer een hogere schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van WOOWN® wordt uitgekeerd.

10.5

Voor het geval WOOWN® aansprakelijk wordt gesteld door derden met betrekking tot de door WOOWN® aan koper verstrekte offerte en/of met betrekking tot enige met koper aangegane koopovereenkomst, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart koper WOOWN® hierbij van die aanspraken.

Artikel 11 – Bouwbesluit niet van toepassing

11.1

WOOWN® wijst erop dat het Tiny House en/of Lodge niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2021.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1

Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met WOOWN® gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van WOOWN®.